چگونه از ماهی های آکواریومی خود مراقبت کنید

چگونه از ماهی های آکواریومی خود مراقبت کنید

۱ـ اول باید تصمیم بگیریم که ماهی سردسیر یا گرمسیر نگهداری کنیم ـ ماهی های سرد سیر مانند ماهی قرمز و غیره ـ ـ ـ  ماهی گرمسیر مانند آفریقایی ها وـ ـ ـ

ماهی های سرد سیر مقاوم ترند و نیاز به فضای بیشتری دارندـ برای شروع بهتر است که از ماهی های گرمسیر مانند؛گوپی

۲ ــ قبل از قرار دادن ماهی باهم باید توجه داشته باشید بعضی از ماهی ها باهم سازگار نیستند ـ اطمینان داشته باشید میتوانید هرگز خدمات تخصصی ماهی را فراهم کنید ـ

۳ ــحتی اگر ماهی کوچک باشد آن را در مخزن بزرگتر بگذارید ـ

۴ــ آکواریوم رابا تجهیزات راه اندازی کنید

۶ ــ چند ماهی را در آکواریوم بی اندازید و کم کم جمعیت را افزایش دهیم ـ

۷ ــ مطمین شوید که تمام تجهیزات، فیلتر ، بخاری مناسب، تهویه آب وغیر ـ ـ ـ  در آکواریوم داشته باشید ـ

۸ ــ سعی نکنید با دست زدن به شیشه یا پریدن در نزدیک آکواریوم استرس برای ماهی های خود ایجاد کنید ـ

اشتراك گذاری نوشته


رفتن به نوارابزار